Editorial Board

Advisors

ZHANG Guangyi ( The 14th Institute of China Electronics Technology Group Corporation, China) 

BEN De ( The 14th Institute of China Electronics Technology Group Corporation, China)    

JIN Yaqiu (Fudan University, China)   

FENG Zhenghe (Tsinghua University, China)

Chairman

MAO Junfa (Shanghai Jiao Tong University, China) 

HU Mingchun ( The 14th Institute of China Electronics Technology Group Corporation, China)

Vice-chairman

JIN Lin ( The 14th Institute of China Electronics Technology Group Corporation, China)

Chief Editor

ZHOU Zhipeng (The 14th Institute of China Electronics Technology Group Corporation, China)

Deputy  Chief  Editors

FANG Dagang (Nanjing University of Science and Technology, China)

WANG Bingzhong (University of Electronic Science and Technology of China, China) 

HONG Wei (Southeast University, China)  

DU Zhengwei (Tsinghua University, China) 

LIU Pukun (Peking University, China) 

LIU Falin (University of Science and Technology of China, China)

Members:

WANG Wenqi (Shanghai University, China) 

WANG Dongjin ((University of Science and Technology of China, China)

WANG Guangming (Air Force Engineering University, China)

MAO Junjie (National  University  of  Defense  Technology, China)

SHI Xiaowei (Xidian University, China) 

FENG Yijun (Nanjing University, China)

FENG Enxin (Xi'an Jiaotong University, China)  

FENG Jinjun (The 12th Institute of CETC, China)

LV Xin (Beijing Institute of Technology, China)   

ZHU Guoqiang (Wuhan University, China)  

ZHU Hongbo (Nanjing University of Posts and Telecommunications, China)  

SUN Linlin (Hangzhou Dianzi University, China)  

NIAN Fushun (The 41th Institute of CETC, China)

YAN Wei (The 14th Institute of CETC, China)

SU Donglin (Beihang University,China) 

LI Keren (National Institute of Information and Communications Technology, Japan) 

WU Qun (Harbin Institute of Technology, China)  

WU Wen (Nanjing University of Science and Technology, China)   

WU Ke (University of Montreal, Canada)

WANG Haiyong (The 50th Institute of CETC, China)

ZHANG Yumei (The 38th Institute of CETC, China)

ZHANG Debin (The 14th Institute of CETC, China)

CHEN Rushan  (Nanjing University of Science and Technology, China)   

CHAN Chihou (City University of Hong Kong, Hong Kong, China) 

CHEN Xibin  (The 39th Institute of CETC, China)

CHEN ZhiningNational University of Singapore, Singapore  

CHEN Tangsheng (The 55th Institute of CETC, China)

LUK Kwaiman (City University of Hong Kong, Hong Kong, China) 

ZHENG Xin (The 14th Institute of CETC, China)  

ZHAO Yongjiu (Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, China)  

YUAN Naichang (National University  of  Defense  Technology, China)

XU Jinping (Southeast University, China)  

GAO Tie (The 14th Institute of CETC, China)  

HUANG Kama (Sichuan University, China) 

GONG Shuxi (Xidian University, China)

ZHANG Xianmin (Zhejiang University, China)  

JIANG Weibo (The 14th Institute of CETC, China)

DONG Xiaolong (Chinese Academy of Sciences, China)   

XUE Zhenghui (Beijing Institute of Technology, China)